Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Bevezetés

  Üdvözöljük a Don’t Panic Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.aromabolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
  Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül.
  A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

  A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A Szolgáltató

Név: Don't Panic Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42.

Üzlethelyiség címe: 1131 Budapest, Balzsam utca 1. (Újpest városkapu)

Képviselő neve: Aromabolt Online

Cégjegyzékszám: 01-09-918150

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 14751390-2-41

Számlavezető pénzintézet: ERSTE bank

Számlaszám: 11600006-00000000-57618177

E-mail cím: info@aromabolt.hu

Telefonszám: +36-30/9611-798

Fax:

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

  Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

  Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

  A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

  A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

  Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

  Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

  A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
  A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

  A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.aromabolt.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
  Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
  A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció

  A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.
  Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt:

 • Email cím

 • Jelszó

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt:

 • Kapcsolattartó neve

 • Telefonszáma

A „Számlázási adatok” menüpont alatt:

 • Név

 • számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország

 • Cég megrendelő esetén adószám

 

  A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.
  Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.
  A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

  Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@aromabolt.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

  A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
  Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2. Megrendelés

  A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal oldalán található "Termékek" menüpontra kattintást követően, illetve a Honlap bal oldali hasábján található „Kategóriák” felirat alatt megtalálható kategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

  Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. Szintén a Honlap jobb felső sarkában található „Részletes keresés” feliratra kattintva Felhasználó a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra, ha a keresés eredményeként több oldal jelenik meg és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

  Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

  Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

  A kosár tartalmát (a kiválasztott terméket, annak darabszámát valamint a megrendelés összegét) Felhasználó a Honlap jobb felső részén lévő, a "Kosár" menüpontban megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” menüpontra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

  A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

  Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (zöld nyilak kör irányban) frissíthet.

  Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva, illetve a megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

  Az „Árajánlat nyomtatása” gombra kattintva Felhasználónak lehetősége van az összegző felületet kinyomtatnia, illetve a „Kosár elmentése” gombra kattintással a megrendelését elmentenie.

  Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponnal, úgy annak számát ezen a felületen adhatja meg, a felületen erre biztosított helyen.

  Az „Megrendelés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

 

  Amennyiben felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy

 • amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló” mezőbe belépési adatait megadva, vagy

 • az „Új vásárló” mezőben található „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

 

  A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.
  A belépést illetve regisztrációt követően a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja. Felhasználó a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között, illetve ÁFÁ-s számla igényét is ezen a felületen tudja jelezni a Szolgáltató felé az erre biztosított felületen a jelölő négyzet kipipálásával. Amennyiben Felhasználó rendelkezik a kuponnal a megrendelés során ezen a felületen tudja megadni annak számát, továbbá rendelkezhet arról, hogy a Szolgáltató által biztosított pontgyűjtő számlájáról felhasználja-e a rendelkezésére álló összeget a megrendeléséhez.
  Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.
  Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.
  Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

  Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.

  Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

  Fontos, hogy Felhasználónak a Szolgáltató által küldött e-mailben található a „Megrendelés megerősítéséhez klikkeljen IDE” hivatkozásra kattintással, meg kell erősítenie a megrendelését. A hivatkozásra való kattintás után a Felhasználót a hivatkozás visszanavigálja a Honlapra, ahol egy felugró ablakban Szolgáltató értesíti Felhasználót a megrendelés megerősítésének sikerességéről.

  A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelés követés" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést a "Megrendelés követés" menüben bármikor ki is nyomtathatja.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

  Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

  Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
  Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 
  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.5.1 Fizetés

- Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt üzlethelyiségben fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

- Fizetés utánvétellel: (Ez a szolgáltatlás többletköltséget tartalmaz) Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

Felhasználó továbbá a Pick Pack Ponton történő átvételkor is teljesítheti a megrendelése összegét utánvétellel. FoxPost csomagautomatában utánvétel esetén csak kártyával rendezheti a rendelés összegét. 

Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató ERSTE Bank NyRt.- nél vezetett 11600006-00000000-57618177 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

PayPal: Ezen fizetési mód választása esetén Felhasználót a PayPal rendszerébe navigálja át a Honlap, mely felületen Felhasználónak lehetősége van a bankkártyával vagy már meglévő PayPal fiókjával kiegyenlíteni a megrendelése végösszegét. Bankkártya adatokat Felhasználónak minden esetben a PayPal oldalán kell megadnia, így ezen adatok a Szolgáltató számára nem vállnak megismerhetővé. Ha a PayPal rendszerbe történt átirányítás során sikertelen a fizetés akkor, kézzel az info@dontpanic.hu PayPal címre küldheti az összeget a rendelés szám megjelölésével.

- Amennyiben a fizetés módját szeretné megváltoztatni (sikertelen bankkártyás fizetés vagy PayPal) van lehetőség "fizetés mód" váltására.

- Visszatérítés: a Szolgáltató sikertelen beszerzése vagy lemondott rendelés esetén a befizetett összeget a befizetés módján 7 napon belűl visszatéríti.

- Barion: Ezen fizetési mód választása esetén Felhasználót a Barion (Bankfüggetlen pénzügyi szolgáltató) rendszerébe navigálja át a Honlap, mely felületen Felhasználónak lehetősége van a bankkártyával vagy már meglévő Barion fiókjával kiegyenlíteni a megrendelése végösszegét. Bankkártya adatokat Felhasználónak minden esetben a Barion oldalán kell megadnia, így ezen adatok a Szolgáltató számára nem vállnak megismerhetővé. 

- Sikertelen csomagautomatás fizetés esetén: Az áru átvétele után (az átvételt a csomagszolgáltató regisztrálja) ha a csomagautomatánál nem sikerül kifizetni a rendelést (rendszerhiba, terminál leállás stb...), akkor a vételárat utalással vagy befizetéssel kell rendezni a Szolgáltató ERSTE Bank NyRt.- nél vezetett 11600006-00000000-57618177 számú bankszámlára, az átvételtől számított 7 napon belül.

3.5.2 Fizetési határidő

- előre utalással leadott rendelés: Rendelés leadásakor lehetősége van előre utalást (banki utalás, paypal, banki befizetés) választani. Ebben az esetben a rendelés státusza "Fizetésre vár" státuszba kerül. Kérjük vegye figyelembe hogy az utalás időpontja nem feltétlenül egyezik meg a célszámlán történő jóváirás időpontjával. A "Fizetésre vár" státuszú rendelések 7 munkanap után törlésre kerülnek. Ebben az esetben csak a rendelés törlődik, a felhasználó nem. Igény esetén a rendelést újra le kell adni.

3.6. Számla

  Szolgáltató a megrendelt termékek/csomagok átvételének visszaigazolása után vagy azt megelőzően (az átvételi pontra regisztrált csomagok átvétele után) a kifizetés igazolására, a Felhasználó részére távszámlát küld (Billingo rendszeren keresztűl) a regisztrációnál megadott email címre. A csomag csak akkor tartalmaz papír alapú számlát ha a megrendelő azt külön kéri (rendelés leadásánál megjegyzésben jelezve).

3.7. Szállítás

3.7.1. Szállítás Budapesten

  A Honlapon leadott rendelések kiszállítása saját futárszolgálattal, esetenként GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 09:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
  A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét a átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
  Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!
Budapesti szállítás csak Budapest határain belül érvényes. Az Agglomerációs körzet vidéknek minősűl!

3.7.2. Szállítás Vidékre

  A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-18:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
  Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a tájékoztatón megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.
A csomag státusza a GLS futárszolgálat weboldalán a https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes  weboldalon ellenőrizhető. a csomagszámot feladás után a megrendelés /megjegyzés rovatában találja! Figyelem a csomagszám nem egyezik meg a rendelés számmal!
  A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét a átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
  Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Felhasználó nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen végzi. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3.7.3. Pick Pack Pont átvétel

  Pick Pack Pont pontjai között találják az Inmedio és a Relay üzleteket -előbbiek megtalálhatóak a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin; utóbbiak pedig a főbb közlekedési csomópontoknál: MÁV, BKV, Volán társaságok, Budapest Airport –, hétfőtől vasárnapig 08:00-20:00 óra közötti nyitva tartással. 2013 ősze óta szintén átvevőpontokkal rendelkező partnerek a Playersroom, Sportfactory, valamint Playmax hálózat üzletei – megtalálhatóak minden nagyobb plázában és bevásárlóközpontban –, valamint a Co-op Star hálózat boltjai. Az átvevőpontok rendszerét az OMV, Avanti és Avia töltőállomások teszik teljessé, melyek akár 00:00-24:00 órás nyitvatartási idejükkel, az autóval közlekedőknek, vagy az éjszakáig dolgozóknak jelenthetnek megoldást. Az utánvét összege a legtöbb helyen bankkártyával is fizethető.A Pick Pack Pont szolgáltatását választva a csomagátvétel tehát személyesen, a lehető legegyszerűbben intézhető: az interneten megrendelt áru a kiválasztott – lakhelyhez, útvonalhoz, vagy épp munkahelyhez legközelebbi – átvételi pontba érkezik, ahol gondosan tárolják azt, míg értük nem mentek (legfeljebb 5+2 napig).

3.7.4. Foxpost csomagautomatás átvétel

  Foxpost csomagautomaták megtalálhatóak nagyobb városokban bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin, stb... pontos listát a csomagszolgáltató weboldalán talál: http://foxpost.hu. A csomagpontok a hét minden napján  00:00-24:00 óra között üzemelnek. A webáruházban megrendelt áru a kiválasztott csomagautomatához érkezése általában 2-5 munkanap. A terminálba érkezésről a Foxpost rendszer SMS és/vagy e-mail üzenetet küld a nyitókóddal. A terminálban csak kártyás fizetésre van lehetőség. Amennyiben a terminál fizetőrendszere nem üzemel az ÁSZF 3.5.1-pontjának - Sikertelen csomagautomatás fizetés – pontja szerint kell eljárni. A csomagponton a csomagszolgáltató az érkeztetett rendeléseket 3 munkanapig tárolja.

3.7.5. Postai (ajánlott) levél szállítás

  Szolgáltató ebben az esetben Felhasználónak a Magyar Posta szolgáltatásain keresztül postai "ajánlott" levélként küldi meg Felhasználó számára a terméket. Ez a szolgáltatás a Magyar Posta szabályai szerint - de csak 500g-ot nem meghaladó, valamint 15000,- forint összérték alatti rendeléseknél - vehető igénybe. Kérjük NE válassza ezt a szállítási módot TÖRÉKENY termék rendelése esetén mert a szolgáltatás nem tartalmaz biztosítást a tartalomra. Amennyiben szállítás közben sérül valamelyik termék azt nem áll módunkban pótolni. A postai úton rendelt termékek csak a vevő felelösségére adhatók fel! Ezzel a szállítási móddal csak bizonyos termékek rendelhetőek.

3.8. Szállítási költségek

  A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre [link] kattintva ("Szállítás" fül) tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

3.9. Szállítási határidő

  A megrendelés kiszállításának határideje 3-6 munkanap. Amennyiben a szolgáltató a megrendelést nem tudja a megjelölt határidőn belül teljesíteni, írásban (E-mail) vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és tájékoztatja a szállítás várható időpontjáról. Figyelem, a PickPackPontra vagy Foxpost terminálba kért szállítás esetén a várakozási idő, esetenként 2-3 munkanappal is hosszabbodhat. Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
  A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
  A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

3.10. Személyes átvétel

  Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató alább megjelölt átvételi pontjain. Az átvevő pontok nem a szolgáltató saját üzletei, így csak a megrendelt termékek vehetőek át, további választásra/válogatásra nincs lehetőség. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben (Státuszértesítő "Átvételre vár" jelzéssel) értesíti a Felhasználót. Az átvevőpontra érkeztetett csomagok a kiértesítés napjától számolva 10 munkanapig vehetőek át. 10 munkanap után a rendelést töröljük és a csomagot elszállítjuk. A személyes átvételre a Felhasználó által kiválasztott átvételi pontokon az alább megjelölt időpontokban lehetséges azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető:

 1. 1138 Budapest, Balzsam utca 1.- Pedaloman Kerékpárbolt

  Szerda - Péntek: 12:00 - 20:00
  Szombat - Vasárnap: 9:00 - 17:00
 2. 1139 Budapest, Petneházy utca 56. – Villamossági szaküzlet

  Hétfő - Péntek: 9:00 - 15:00

 

4. Elállási jog

  4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

    Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

   

  Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  a) terméknek,

  b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

  c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

  d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

   

    Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

    Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

    A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

    Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

    Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

    Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

    Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére ( 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. ) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

    A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

    A Fogyasztó a terméket csak tisztán, sérülésmentesen eredeti csomagolásában küldheti vissza. A termék beérkezése után a szolgáltató jogosult megvizsgálni a terméket, sérülés esetén erről jegyzőkönyvet készít.

    Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

    A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

    Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   

  4.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

  1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

  2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tusfürdő, kozmetikai termékek, egészségvédő termékek: pl.: maszk);

  3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   

  5. Szavatosság

   5.1. Kellékszavatosság

     Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
     Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
     Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

     Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

     Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

     Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

     A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

     Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

   5.2. Termékszavatosság

     A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 1.13. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
     Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
     Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

     Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

     Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

     Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

     A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

     A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   5.3. Jótállás

     Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

   5.4. Szavatossági igények érvényesítése

     Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

   Név: Don't Panic Kft.
   Cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42.
   E-mail: info@aromabolt.hu

    

   6. Jogérvényesítési lehetőségek

    6.1. Panaszügyintézés helye, idelye, módja

      Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

    Levelezési cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42.
    E-mail cím: info@aromabolt.hu
    Telefonszám: +36-30/9611-798

     

      Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

      Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
      Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

    Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

      A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
      Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

    A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

     

     6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

       Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

      

     1. - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

     2. - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

     3. - Budapesti Békéltető Testület
        Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
        Telefon: 06-1-488-2131
        Fax: 06-1-488-2186
        E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

     4. - Bírósági eljárás kezdeményezése.

      

       Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

     7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

       Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

      

     8. Tulajdonjog Fenntartása

     A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

      

     9. Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége

     Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.06.13


     Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el - Letöltés -

      

     Adatkezelési tájékoztató
     www.aromabolt.hu

     Don't Panic Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.aromabolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

     Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

     Tartalomjegyzék

     • Adatkezelési tájékoztató
      • Definíciók
      • Adatkezelő adatai
      • A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
      • Adatfeldolgozás
      • Az érintett jogai
     1. Definíciók

     a. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

     b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

     c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

     d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

     e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

     f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

     g. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

     h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

     i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

     j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

     k. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

     l. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

     m. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

     n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

      

      

      

     2. Az adatkezelő és tárhelyszolgáltató

     Adatkezelő

     Név: Don’t Panic Kft. 

     Székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 38-42.

     Levelezési cím, panaszkezelés: u.a.

     E-mail: info@dontpanic.hu

     Telefonszám: +36-30/9611-798

     Weboldal: http://www.dontpanic.hu

     Tárhelyszolgáltató

     Név: UNAS

     Levelezési cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

     E-mail cím: unas@unas.hu

     Telefonszám: +36-99/884-000

      

     3. A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása


     A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

     Mi az a cookie?

     Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

     A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

     A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

     Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

     A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

     Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

     Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

     Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

     Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

     Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

     Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

     Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

     Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

     Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

     Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

     Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

     Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

     A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

     Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

      

      

     4. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

     A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

     Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

     A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

     a.:   Kapcsolatfelvétel
     - amikor e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

     Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
     Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
     Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

     b.:   Regisztráció a weboldalon
     - a regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele

     Kezelt adatok: A regisztráló neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt termék jellemzői és a vásárlás időpontja.
     Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.
     Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

     c.:   A rendelés feldolgozása
     - a rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

     Kezelt adatok: A rendelő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt termék jellemzői, a megrendelés száma és a vásárlás időpontja. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
     Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
     Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

     d.:   A számla kiállítása
     - az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

     Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám és a megvásárolt termék jellemzői.
     Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. 
     Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

     e.:   Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
     - az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

     Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, rendelés száma.
     Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
     Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

     f.:   Garanciális ügyintézés
     - Az adatkezelési folyamat a  garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

     Kezelt adatok: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító száma, a panasz tartalma.
     Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
     Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

     g.:   Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
     - Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

     Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.
     Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
     Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

     h.:   A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

     - A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

     Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
     Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
     Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

     5. További adatkezelések

     Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

     Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

      

     6. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

     A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

     Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS

     Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

     Telefonszám: +36/99-884-000

     E-mail cím: unas@unas.hu

     Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

     Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

      

      

     7. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

     a.:

     Az adatfeldolgozó megnevezése: Sprinter Futárszolgálat Kft. (PickPackPont)

     Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39

     Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36/1-347-3000

     Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sprinter.hu

     Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

     b.:

     Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Hungary csomag-logisztikai Kft.

     Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

     Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36/29-886-670

     Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

     Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

     c.:

     Az adatfeldolgozó megnevezése: Foxpost Zrt.

     Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

     Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36/1-999-0369

     Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu

     Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

      

      

     8. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

     Az adatfeldolgozó megnevezése: Kék Cinege Bt.

     Az adatfeldolgozó székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány utca 54. I/11.

     Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36/30-234-6150

     Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@kekcinege.hu

     Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

      

     9. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

     Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

     • a hozzájárulás visszavonásának joga
     • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
     • helyesbítéshez való jog
     • adatkezelés korlátozása,
     • törléshez való jog
     • tiltakozáshoz való jog
     • hordozhatósághoz való jog.

     Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

     Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

     A hozzájárulás visszavonásának joga

     Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

     A személyes adatokhoz való hozzáférés

     Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

     • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
     • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
      • az adatkezelés céljai;
      • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
      • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
      • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
      • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
      • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
      • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
      • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

     A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

     A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

     Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

     Helyesbítéshez való jog

     Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

     Adatkezelés korlátozásához való jog

     Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

     • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
     • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
     • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
     • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

     Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

     Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

     Törléshez - elfeledtetéshez való jog

     Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

     • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
     • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
     • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
     • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
     • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

     Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

     A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

     • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
     • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
     • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

     Tiltakozáshoz való jog

     Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

     Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

     Hordozhatósághoz való jog

     Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

     Automatizált döntéshozatal 

     Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

     A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

     • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
     • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
     • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
     10. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

     Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

     11. Adatbiztonsági intézkedések

     Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

     az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

     12. Jogorvoslati lehetőségek

     Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

     Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

      

     13. Adatkezelési tájékoztató módosítása

     Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

     Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

     • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
     • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
     • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
     • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
     • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
     • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

     Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

     A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

     14. A tájékoztató hatályba lépése

     Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2018.05.25

     Vásárlási tudnivalók
     Fizetés előreutalással
     Az előreutalásos fizetésnél kérjük ezt a bankszámlaszámot használja:

     Don't Panic Kft. - 11600006-00000000-57618177

     Az utalás megjegyzés vagy közlemény rovatában kérjük adja meg a redelés sorszámát! (A rendelés számát megtalálja a vásárlás után
     kapott levélben.)
     Az átutalásról nem kell bizonylatot küldenie. A csomag(ok) feladása csak a pénz beérkezéséről kapott automata visszaigazolás után indul.
     Az utalás megérkezéséig rendszerünk automata figyelmeztetőket küld 2 naponta. Amennyiben a rendelés ellenértéke nem érkezik meg a
     rendeléstől számított 5 munkanapon belül, úgy a rendelést töröljük a rendszerből. (csak a ki nem fizetett rendelés törlődik)
     Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
     Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal. Az áru csak sértetlen állapotban kerülhet visszaküldésre.
     Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.
     A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
     Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
     Személyes termék átvétel
     A vásárlásnál megadott személyes átvételi pontokon lehet a termékeket átvenni. Az átvételi pontokon nincs készlet így további válogatásra/vásárlásra nincs lehetőség. Az átvételi pontokon kihelyezett csomag(ok) a megrendelő neve alapján kérhető. A termékek átvételére az első kiértesítéstől számított 10 munkanap áll rendelkezésre. Az átvételi értesítőt rendszerünk 5 naponta ismételten kiküldi.